algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sepia - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Dariusz Rorat, 09 sierpnia 2010 22:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Sepia - Delphi/Unit1.pas:
//Sepia
//Dariusz Rorat
//www.algorytm.org

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Spin, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Image2: TImage;
  RadioGroup1: TRadioGroup;
  Label1: TLabel;
  SpinEdit1: TSpinEdit;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
color1,color2:longint;
r,g,b,rr,gg :byte;
h,w:integer;
depth: integer;
begin
depth:=SpinEdit1.Value;
 for h := 0 to Image1.height-1 do
 begin
  for w := 0 to Image1.width-1 do
  begin
  //konwersja na odcienie szarosci
  color1:=colortorgb(Image1.Canvas.pixels[w,h]);

  r:=getrvalue(color1);
  g:=getgvalue(color1);
  b:=getbvalue(color1);
  color2:=(r+g+b) div 3;
  color2:=RGB(color2,color2,color2);
  //konwersja do sepii
  if RadioGroup1.ItemIndex=1 then //itemindex=1 - sepia
   begin
    color1:=color2;
   		r:=getrvalue(color1);
		  g:=getgvalue(color1);
  		b:=getbvalue(color1);
		  rr:=r+(depth*2);
  		gg:=g+depth;
		  if rr <= ((depth*2)-1) then
  		rr:=255;
  		if gg <= (depth-1) then
  		gg:=255;
    color2:=RGB(rr,gg,b);
   end;
  Image2.canvas.Pixels[w,h]:=color2;
  end;

 end;


end;

end.
Dodaj komentarz