algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Solaryzacja - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Dariusz Rorat, 02 sierpnia 2010 10:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Solaryzacja - Delphi/Unit1.pas:
//Solaryzacja
//Dariusz Rorat
//www.algorytm.org

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Spin, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Image2: TImage;
  Label1: TLabel;
  SpinEdit1: TSpinEdit;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 LUT: array[0..255] of double;
 
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog1.Execute then
 Image1.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  i, j, r, g, b: Integer;
  col: TColor;
  Luminance: integer;
begin
Luminance:=SpinEdit1.Value;
for i:=0 to (Luminance-1) do LUT[i]:=i; //solaryzacja
for i:=Luminance to 255 do LUT[i]:=255-i;
 
for j := 0 to Image1.Height-1 do
  for i := 0 to Image1.Width-1 do
    begin
      col := Image1.Canvas.Pixels[i,j];
      r := GetRValue(col);
      g := GetGValue(col);
      b := GetBValue(col);
      //zmien wartosc wedlug tablicy LUT
      col := Round(LUT[r]) +
          (Round(LUT[g]) shl 8) +
          (Round(LUT[b]) shl 16);
      Image2.Canvas.Pixels[i,j] := col;
    end;
end;

end.
Dodaj komentarz