algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Technika mikrowzorów (metoda komórkowa) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 12 września 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Patterning - Delphi/Unit1.pas:
//Tomasz Lubiński (C)2009
// http://www.algorytm.org
//Patterning - technika mikrowzorcow

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Math, SHELLAPI;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Label1: TLabel;
  Image2: TImage;
  Label2: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  UpDown1: TUpDown;
  Label6: TLabel;
  dispersed: TRadioButton;
  cluster: TRadioButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Label6Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;


 PPixelRec = ^TPixelRec;
 TPixelRec = packed record
  B: Byte;
  G: Byte;
  R: Byte;
  Reserved: Byte;
 end;

var
 Form1: TForm1;

 pattern : array [0..1] of array [0..2] of array [0..2] of Byte =
 (
   (
    (8, 3, 4),
    (6, 1, 2),
    (7, 5, 9)
   ),
   (
    (1, 7, 4),
    (5, 8, 3),
    (6, 2, 9)
   )
 );

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j,k,l,choosenPattern: Integer;
  p: Real;
  pixelOrg, pixelNew: PPixelRec;
  white, black: TPixelRec;
begin

//przygotuj wartosci bialy i czarny
white.B := 255;
white.G := 255;
white.R := 255;
black.B := 0;
black.G := 0;
black.R := 0;

//przygotuj obrazy wynikowe
Image2.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image2.Canvas.Rectangle(0, 0, Image2.Width, Image2.Height);
Image2.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

//przygotuj format obrazu zrodlowego
Image1.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

//pobierz prog
p := StrToInt(Form1.Edit1.Text) / 9;

//pobierz wybrany wzorzec
if (cluster.Checked = true) then
    choosenPattern := 0
else
    choosenPattern := 1;

//zwykle progowe
for j:=0 to Image1.Height-1 do
begin
    for k:=0 to 2 do
    begin
        pixelOrg := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
        pixelNew := Image2.Picture.Bitmap.ScanLine[j*3 + k];
        for i:=0 to Image1.Width-1 do
        begin
            for l:=0 to 2 do
            begin
                if (p * pattern[choosenPattern, k, l] > pixelOrg.r) then
                    pixelNew^ := black
                else
                    pixelNew^ := white;
                Inc(pixelNew);
            end;
            Inc(pixelOrg);
        end;
    end;
end;
end;

// http://www.algorytm.org link
procedure TForm1.Label6Click(Sender: TObject);
begin
 with (Sender as Tlabel) do
 ShellExecute(Application.Handle,
       PChar('open'),
       PChar(Hint), 
       PChar(0),
       nil,
       SW_NORMAL);

end;

end.
Dodaj komentarz