algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Tilt-Shift - efekt makiety - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 06 czerwca 2012 16:30
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

tilt_shift/tilt_shift/Form1.cs:
//Tilt Shift
//(c) 2012 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace tilt_shift
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    /// <summary>
    /// Obraz zrodlowy
    /// </summary>
    private Image zrodlo;
    private int bytesPerPixel;

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      zrodlo = null;
      InitializeComponent();
    }

    /// <summary>
    /// Wczytaj obraz
    /// </summary>
    private void wczytaj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Otwórz obraz";
      dlg.Filter = "pliki jpg (*.jpg)|*.jpg|pliki png (*.png)|*.png|wszystkie pliki (*.*)|*.*";
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        zrodlo = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        bytesPerPixel = Image.GetPixelFormatSize(zrodlo.PixelFormat) / 8;

        obraz.Image = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        obraz.Height = obraz.Image.Height;
        obraz.Width = obraz.Image.Width;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(Math.Max(obraz.Width + 32, 374), obraz.Height + 155);
        info.Text = "Wskaż na zdjęciu środek obszaru 'in-focus'";
      }
      dlg.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Utworz tablice ze wspolczynnikami do rozmycia Gaussowskiego
    /// </summary>
    /// <param name="factor">wspolczynnik rozmycia</param>
    /// <param name="width">maksymalna wielkosc tablicy</param>
    /// <returns>tablica ze wspolczynnikami do rozmycia Gaussowskiego</returns>
    private double[] gaussianArray(double factor, int width)
    {
      double[] result = new double[width];
	    for (var i=0; i<width; i++)
	    {
        result[i] = (1 / (Math.Sqrt(2.0 * Math.PI) * factor)) * Math.Exp(-(i * i) / (2.0 * factor * factor));
        if (result[i] < 0.003)
		    {
          double[] subArray = new double[i];
          for (int j = 0; j < i; j++)
          {
            subArray[j] = result[j];
          }
          return subArray;
		    }
    	}
	    return result;
    }

    /// <summary>
    /// Rozmyj pixel w poziomie
    /// </summary>
    /// <param name="y">indeks linii do rozmycia</param>
    /// <param name="blurArray">tablica wspolczynnikow rozmycia</param>
    /// <param name="pixelValues">tablica z wartosciami pikseli</param>
    /// <param name="stride">szerokosc linii danych z pikselami</param>
    /// <param name="width">szerokosc obrazu</param>
    private void blurHorizontal(int y, double[] blurArray, byte[] pixelValues, int stride, int width)
    {
      double[] pixelBytes = new double[bytesPerPixel];
      for (var x = 0; x < width; x++)
      {
        int index = y * stride + x * bytesPerPixel;
        for (int i = 0; i < bytesPerPixel; i++)
        {
          pixelBytes[i] = pixelValues[index + i] * blurArray[0];
        }
        double sum = blurArray[0];
        for (var k = 1; k < blurArray.Length; k++)
        {
          if (x + k >= width)
          {
            index = y * stride + (x + k + 1 - width) * bytesPerPixel;
          }
          else
          {
            index = y * stride + (x + k) * bytesPerPixel;
          }
          for (int i = 0; i < bytesPerPixel; i++)
          {
            pixelBytes[i] += pixelValues[index + i] * blurArray[k];
          }
          if (x - k < 0)
          {
            index = y * stride + Math.Abs(x - k) * bytesPerPixel;
          }
          else
          {
            index = y * stride + (x - k) * bytesPerPixel;
          }
          for (int i = 0; i < bytesPerPixel; i++)
          {
            pixelBytes[i] += pixelValues[index + i] * blurArray[k];
          }
          sum += 2 * blurArray[k];
        }
        index = y * stride + x * bytesPerPixel;
        for (int i = 0; i < bytesPerPixel; i++)
        {
          pixelValues[index + i] = (byte)(pixelBytes[i] / sum);
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Rozmyj pixel w pionie
    /// </summary>
    /// <param name="y">indeks linii do rozmycia</param>
    /// <param name="blurArray">tablica wspolczynnikow rozmycia</param>
    /// <param name="pixelValues">tablica z wartosciami pikseli</param>
    /// <param name="stride">szerokosc linii danych z pikselami</param>
    /// <param name="width">szerokosc obrazu</param>
    private void blurVertical(int y, double[] blurArray, byte[] pixelValues, int stride, int width, int height)
    {
      double[] pixelBytes = new double[bytesPerPixel];
      for (var x = 0; x < width; x++)
      {
        int index = y * stride + x * bytesPerPixel;
        for (int i = 0; i < bytesPerPixel; i++)
        {
          pixelBytes[i] = pixelValues[index + i] * blurArray[0];
        }
        double sum = blurArray[0];
        for (var k = 1; k < blurArray.Length; k++)
        {
          if (y + k >= height)
          {
            index = (y + k + 1 - height) * stride + x * bytesPerPixel;
          }
          else
          {
            index = (y + k) * stride + x * bytesPerPixel;
          }
          for (int i = 0; i < bytesPerPixel; i++)
          {
            pixelBytes[i] += pixelValues[index + i] * blurArray[k];
          }
          if (y - k < 0)
          {
            index = Math.Abs(y - k) * stride + x * bytesPerPixel;
          }
          else
          {
            index = (y - k) * stride + x * bytesPerPixel;
          }
          for (int i = 0; i < bytesPerPixel; i++)
          {
            pixelBytes[i] += pixelValues[index + i] * blurArray[k];
          }
          sum += 2 * blurArray[k];
        }
        index = y * stride + x * bytesPerPixel;
        for (int i = 0; i < bytesPerPixel; i++)
        {
          pixelValues[index + i] = (byte)(pixelBytes[i] / sum);
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Efekt Tilt-Shift
    /// </summary>
    private void obraz_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      //Nie rob nic jezeli obraz jest jeszcze niewczytany
      if (zrodlo == null)
      {
        return;
      }

      //Kopiuj obrazek zrodlowy
      Bitmap bitmap = (Bitmap)zrodlo.Clone();
      obraz.Image = bitmap;
  
      //Pobierz liczbe bajtow na punkt obrazu
      int bytesPerPixel = Image.GetPixelFormatSize(bitmap.PixelFormat) / 8;
      double[] pixelBytes = new double[bytesPerPixel];

      //Pobierz wartosc wszystkich punktow obrazu
      BitmapData bmpData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, obraz.Width, obraz.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
      byte[] pixelValues = new byte[Math.Abs(bmpData.Stride) * obraz.Height];
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bmpData.Scan0, pixelValues, 0, pixelValues.Length);

      //Dane obszarów
      int width = obraz.Width;
      int height = obraz.Height;
      int inFocusHeight = int.Parse(this.inFocusHeight.Text);
      int outFocusStartTop = Math.Max(e.Y - inFocusHeight / 2, 0);
      int outFocusStartDown = Math.Min(e.Y + inFocusHeight / 2, height);
      double outFocusHeight = e.Y > height / 2 ? outFocusStartTop : (height - outFocusStartDown);
      double outFocusBlur = double.Parse(blur.Text) - 0.1;

      //Rozmyj w poziomie obraz nad obszarem ostrym
      for (int y=0; y<outFocusStartTop; y++)
	    {
		    double factor = (outFocusStartTop-y)/outFocusHeight;
        double[] blurArray = gaussianArray(factor * outFocusBlur + 0.1, width);
        blurHorizontal(y, blurArray, pixelValues, bmpData.Stride, width);
	    }

      //Rozmyj w poziomie obraz pod obszarem ostrym
      for (int y = outFocusStartDown; y < height; y++)
      {
        double factor = (y - outFocusStartDown) / outFocusHeight;
        double[] blurArray = gaussianArray(factor * outFocusBlur + 0.1, width);
        blurHorizontal(y, blurArray, pixelValues, bmpData.Stride, width);
      }

      //Rozmyj w pionie obraz nad obszarem ostrym
      for (int y = 0; y < outFocusStartTop; y++)
      {
        double factor = (outFocusStartTop - y) / outFocusHeight;
        double[] blurArray = gaussianArray(factor * outFocusBlur + 0.1, width);
        blurVertical(y, blurArray, pixelValues, bmpData.Stride, width, height);
      }

      //Rozmyj w pionie obraz pod obszarem ostrym
      for (int y = outFocusStartDown; y < height; y++)
      {
        double factor = (y - outFocusStartDown) / outFocusHeight;
        double[] blurArray = gaussianArray(factor * outFocusBlur + 0.1, width);
        blurVertical(y, blurArray, pixelValues, bmpData.Stride, width, height);
      }

      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(pixelValues, 0, bmpData.Scan0, pixelValues.Length);
      bitmap.UnlockBits(bmpData);
    }
  }
}
Dodaj komentarz