algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Uporządkowane rozpraszanie błędów (tablice Bayer'a) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 20 lipca 2011 14:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Ordered - Bayer Table - Delphi/Unit1.pas:
//Tomasz Lubiński (C)2009
// http://www.algorytm.org
//Uporzadkowane rozpraszanie bledow - tablice Bayer'a

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Math, SHELLAPI;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Label1: TLabel;
  Image2: TImage;
  Image3: TImage;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  UpDown1: TUpDown;
  Label5: TLabel;
  ComboBox1: TComboBox;
  Label6: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Label6Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;


 PPixelRec = ^TPixelRec;
 TPixelRec = packed record
  B: Byte;
  G: Byte;
  R: Byte;
  Reserved: Byte;
 end;

var
 Form1: TForm1;

 bayer : array [0..15] of array [0..15] of Integer;

implementation

{$R *.DFM}

// funkcje do wygenerowanie tablicy Bayer'a
function pow(a: Integer; b: Integer): Integer;
begin
  result := 1;
  while (b > 0) do
  begin
   result := result * a;
   b := b - 1;
  end;
end;

function getX(i: Integer; level: Integer; shift: Integer): Integer;
begin

  result := ((i+1) mod 2);

  if (level = 1) then
  begin
   result := result + shift;
   exit;
  end;

  result := getX(i div 4, level-1, shift + result * pow(2, level-1));
end;

function getY(i: Integer; level: Integer; shift: Integer): Integer;
begin
  result := (((i+3) mod 4) div 2);

  if (level = 1) then
  begin
   result := result + shift;
   exit;
  end;

  result := getY(i div 4, level-1, shift + result * pow(2, level-1));
end;

procedure prepareBayerTable(level: Integer);
var
  size, i, x, y: Integer;
begin
  size := pow(2, level);

  for i:=1 to size*size do
  begin
   x := getX(i-1, level, 0);
   y := getY(i-1, level, 0);

   bayer[x][y] := i;
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j,bayerSize: Integer;
  p: Real;
  pixelOrg, pixelNew: PPixelRec;
  white, black: TPixelRec;
begin

//przygotuj wartosci bialy i czarny
white.B := 255;
white.G := 255;
white.R := 255;
black.B := 0;
black.G := 0;
black.R := 0;

//przygotuj obrazy wynikowe
Image2.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image2.Canvas.Rectangle(0, 0, Image2.Width, Image2.Height);
Image2.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

Image3.Canvas.Brush.Color := clWhite;
Image3.Canvas.Rectangle(0, 0, Image3.Width, Image3.Height);
Image3.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

//przygotuj format obrazu zrodlowego
Image1.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

//pobierz prog
p := StrToInt(Form1.Edit1.Text);

//zwykle progowe
for j:=0 to 229 do
begin
    pixelOrg := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    pixelNew := Image2.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    for i:=0 to 247 do
        begin
        if (p>pixelOrg.R) then
            pixelNew^ := black
        else
            pixelNew^ := white;
        Inc(pixelOrg);
        Inc(pixelNew);
        end;
end;

//uporzadkowane rozpraszanie bledow
//przygotuj tablice Bayer'a
prepareBayerTable(ComboBox1.ItemIndex + 1);
bayerSize := pow(2, ComboBox1.ItemIndex + 1);
p := p / (bayerSize*bayerSize);
for j:=0 to 229 do
begin
    pixelOrg := Image1.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    pixelNew := Image3.Picture.Bitmap.ScanLine[j];
    for i:=0 to 247 do
        begin
        if (p * bayer[i mod bayerSize][j mod bayerSize] > pixelOrg.r) then
            pixelNew^ := black
        else
        begin
            pixelNew^ := white;
        end;

        Inc(pixelOrg);
        Inc(pixelNew);
        end;
end;
end;

//initialize combobox on start
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  ComboBox1.ItemIndex := 1;
end;

// http://www.algorytm.org link
procedure TForm1.Label6Click(Sender: TObject);
begin
 with (Sender as Tlabel) do
 ShellExecute(Application.Handle,
       PChar('open'),
       PChar(Hint), 
       PChar(0),
       nil,
       SW_NORMAL);

end;

end.
Dodaj komentarz