algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zmiana wielkości obrazu - Interpolacja dwukwadratowa - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 05 kwietnia 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Zmiana wielkosci obrazu - Biquadratic Interpolation - Delphi/Bqi.pas:
// Zmiana wielkosci obrazka -
// Algorytm Biquadric Interpolation - algorytm podwojnej interpolacji kwadratowej
// www.algorytm.org
// Tomasz Lubinski (c) 2006

unit Bqi;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Math;

type
 PPixelRec = ^TPixelRec;
 TPixelRec = packed record
  B: Byte;
  G: Byte;
  R: Byte;
  Reserved: Byte;
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  src: TImage;
  dst: TImage;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
  function Biquadric_Inter(x, y: Double): TPixelRec;
  function Inter(f1, f2, f3, d: Double): Double;
  function InterNorm(f1, f2, f3, d: Double): Byte;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 org: Array [1..122] of Array [1..100] of TPixelRec;

implementation

{$R *.DFM}
function TForm1.Inter(f1, f2, f3, d: Double): Double;
begin
  Result := f2 + (f3 - f1)*d + (f1 - 2*f2 + f3)*d*d;
end;

function TForm1.InterNorm(f1, f2, f3, d: Double): Byte;
var
  Inter: Double;
begin
  Inter := f2 + (f3 - f1)*d + (f1 - 2*f2 + f3)*d*d;
  if (Inter > 255) then Result := 255
  else if (Inter < 0) then Result := 0
  else Result := Round(Inter);
end;

function TForm1.Biquadric_Inter(x, y: Double): TPixelRec;
var
 x0,y0,x0_1, y0_1,x0_2,y0_2 : Integer;
 dx,dy : Double;
begin
 x0_1 := Floor(x);
 y0_1 := Floor(y);

 dx := (x-x0_1)*0.5;
 dy := (y-y0_1)*0.5;
 if (x0_1 - 1 > 0) then
   x0 := x0_1 - 1
 else
   x0 := x0_1;
 if (y0_1 - 1 > 0) then
   y0 := y0_1 - 1
 else
   y0 := y0_1;
 if (x0_1 + 1 > src.Width) then
   x0_2 := x0_1
 else
   x0_2 := x0_1 + 1;
 if (y0_1 + 1 > src.Width) then
   y0_2 := y0_1
 else
   y0_2 := y0_1 + 1;

 Result.r := InterNorm(Inter(org[x0, y0].R, org[x0_1, y0].R, org[x0_2, y0].R, dx),
            Inter(org[x0, y0_1].R, org[x0_1, y0_1].R, org[x0_2, y0_1].R, dx),
            Inter(org[x0, y0_2].R, org[x0_1, y0_2].R, org[x0_2, y0_2].R, dx), dy);
 Result.g := InterNorm(Inter(org[x0, y0].G, org[x0_1, y0].G, org[x0_2, y0].G, dx),
            Inter(org[x0, y0_1].G, org[x0_1, y0_1].G, org[x0_2, y0_1].G, dx),
            Inter(org[x0, y0_2].G, org[x0_1, y0_2].G, org[x0_2, y0_2].G, dx), dy);
 Result.b := InterNorm(Inter(org[x0, y0].B, org[x0_1, y0].B, org[x0_2, y0].B, dx),
            Inter(org[x0, y0_1].B, org[x0_1, y0_1].B, org[x0_2, y0_1].B, dx),
            Inter(org[x0, y0_2].B, org[x0_1, y0_2].B, org[x0_2, y0_2].B, dx), dy);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i,j: Integer;
  ratiox, ratioy : Double;
  pixel: PPixelRec;
begin
  //pobierz wartosci pliku wejsciowego
  src.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;
  for j:= 1 to src.Height do
  begin
   pixel := src.Picture.Bitmap.ScanLine[j-1];
   for i:=1 to src.Width do
     begin
      org[i][j] := pixel^;
      Inc(pixel);
     end;
  end;

  //pobierz nowy rozmiar
  dst.Width := StrToInt(Edit2.Text);
  dst.Height := StrToInt(Edit1.Text);
  dst.Picture.Bitmap := TBitmap.Create;
  dst.Picture.Bitmap.Width := dst.Width;
  dst.Picture.Bitmap.Height := dst.Height;
  ratiox := (src.Width-1)/(dst.Width-1);
  ratioy := (src.Height-1)/(dst.Height-1);

  //przygotuj obraz wynikowy
  dst.Canvas.Brush.Color := clWhite;
  dst.Canvas.Rectangle(0, 0, dst.Width, dst.Height);
  dst.Picture.Bitmap.PixelFormat := pf32Bit;

  for j:= 1 to dst.Height do
  begin
   pixel := dst.Picture.Bitmap.ScanLine[j-1];
   for i:=1 to dst.Width do
     begin
      pixel^ := Biquadric_Inter((i-1)*ratiox+1, (j-1)*ratioy+1);
      Inc(pixel);
     end;
  end;
end;

end.
Dodaj komentarz