algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Automaty komórkowe - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Nędza, 28 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

kod/autkom.pas:
//www.algorytm.org
//Tomasz Nędza
//automaty komórkowe

unit autkom;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Spin, Buttons;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Label1: TLabel;
  RadioGroup1: TRadioGroup;
  Button1: TButton;
  SpinEdit1: TSpinEdit;
  Label2: TLabel;
  SpinEdit2: TSpinEdit;
  Label3: TLabel;
  procedure zmiana_algorytmu(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 tablica1, tablica2 : array[0..99, 0..99] of Byte;
 x, y, azymut, licznik : Integer;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.zmiana_algorytmu(Sender: TObject);
var xx, yy : Integer;

begin
 x:=50; y:=50; azymut:=0; licznik:=0;

if(RadioGroup1.ItemIndex<3) then
  begin
   for yy:=0 to 19 do
    for xx:=0 to 19 do
     begin
      tablica1[xx,yy]:=Random(2);
      if(tablica1[xx,yy]=0)then Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;
      if(tablica1[xx,yy]=1)then Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
      Image1.Canvas.FillRect(Bounds(5*xx, 5*yy, 5, 5));
     end;
  end
  else
  begin
   Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;
   Image1.Canvas.FillRect(Bounds(0, 0, 100, 100));
  end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var liczba, l, xx, yy : Integer;
  kolor, kolorR, kolorG, kolorB : Integer;

  procedure ruch(dx, dy : Integer);
  begin
   x:=x+dx;
   while x<0 do x:=x+100;
   while x>99 do x:=x-100;

   y:=y+dy;
   while y<0 do y:=y+100;
   while y>99 do y:=y-100;
  end;

  procedure zmien_azymut(da : Integer);
  begin
   azymut:=azymut+da;
   while azymut<0 do azymut:=azymut+8;
   while azymut>7 do azymut:=azymut-8;
  end;

  procedure zmien_kolor(var kolor : Integer; dk : Integer);
  begin
    kolor:=kolor+dk;
    if kolor<0 then kolor:=-kolor;
    if kolor>255 then kolor:= kolor mod 256;
  end;

begin
 if RadioGroup1.ItemIndex=0 then
   for l:=0 to SpinEdit1.Value do begin
     for yy:=0 to 19 do
     for xx:=0 to 19 do
      begin
       liczba:=0;
       if yy>0 then begin
        if(xx>0) then if(tablica1[xx-1,yy-1]=1) then Inc(liczba);
        if(tablica1[xx,yy-1]=1) then Inc(liczba);
        if(xx<19) then if(tablica1[xx+1,yy-1]=1) then Inc(liczba);
       end;
       if(xx>0) then if(tablica1[xx-1,yy]=1) then Inc(liczba);
       if(xx<19) then if(tablica1[xx+1,yy]=1) then Inc(liczba);
       if yy<19 then begin
        if(xx>0) then if(tablica1[xx-1,yy+1]=1) then Inc(liczba);
        if(tablica1[xx,yy+1]=1) then Inc(liczba);
        if(xx<19) then if(tablica1[xx+1,yy+1]=1) then Inc(liczba);
       end;
       if(tablica1[xx,yy]=1)then
       begin
        if(liczba<2) then tablica2[xx,yy]:=0
        else if(liczba<4) then tablica2[xx,yy]:=1
        else if(liczba>3) then tablica2[xx,yy]:=0;
       end
       else if(liczba=3) then tablica2[xx,yy]:=1;
      end;
    for yy:=0 to 19 do
     for xx:=0 to 19 do
      begin
       tablica1[xx,yy]:=tablica2[xx,yy];
       if(tablica1[xx,yy]=0)then Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;
       if(tablica1[xx,yy]=1)then Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
       Image1.Canvas.FillRect(Bounds(5*xx, 5*yy, 5, 5));
      end;
    end;

 if RadioGroup1.ItemIndex=1 then
  for l:=0 to SpinEdit1.Value do begin
    for yy:=0 to 19 do
     for xx:=0 to 19 do
      begin
       liczba:=0;
       if yy>0 then if(tablica1[xx,yy-1]=1) then Inc(liczba);
       if xx>0 then if(tablica1[xx-1,yy]=1) then Inc(liczba);
       if xx<19 then if(tablica1[xx+1,yy]=1) then Inc(liczba);
       if yy<19 then if(tablica1[xx,yy+1]=1) then Inc(liczba);

       if(liczba=1)then tablica2[xx,yy]:=0;
       if(liczba=2)then tablica2[xx,yy]:=1;
       if(liczba=3)then tablica2[xx,yy]:=0;
       if(liczba=4)then tablica2[xx,yy]:=tablica1[xx,yy];
     end;
    for yy:=0 to 19 do
     for xx:=0 to 19 do
      begin
       tablica1[xx,yy]:=tablica2[xx,yy];
       if(tablica1[xx,yy]=0)then Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;
       if(tablica1[xx,yy]=1)then Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
       Image1.Canvas.FillRect(Bounds(5*xx, 5*yy, 5, 5));
      end;
    end;

 if RadioGroup1.ItemIndex=2 then      {1.3}
   for l:=0 to SpinEdit1.Value do begin
     for yy:=0 to 19 do
     for xx:=0 to 19 do
      begin
       liczba:=0;
       if yy>0 then begin
        if(xx>0) then if(tablica1[xx-1,yy-1]=1) then Inc(liczba);
        if(tablica1[xx,yy-1]=1) then Inc(liczba);
        if(xx<19) then if(tablica1[xx+1,yy-1]=1) then Inc(liczba);
       end;
       if(xx>0) then if(tablica1[xx-1,yy]=1) then Inc(liczba);
       if(xx<19) then if(tablica1[xx+1,yy]=1) then Inc(liczba);
       if yy<19 then begin
        if(xx>0) then if(tablica1[xx-1,yy+1]=1) then Inc(liczba);
        if(tablica1[xx,yy+1]=1) then Inc(liczba);
        if(xx<19) then if(tablica1[xx+1,yy+1]=1) then Inc(liczba);
       end;
       if(liczba<4) then tablica2[xx,yy]:=0
       else if(liczba>4) then tablica2[xx,yy]:=1
       else if(liczba=3) then tablica2[xx,yy]:=tablica1[xx,yy];

      end;
    for yy:=0 to 19 do
     for xx:=0 to 19 do
      begin
       tablica1[xx,yy]:=tablica2[xx,yy];
       if(tablica1[xx,yy]=0)then Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;
       if(tablica1[xx,yy]=1)then Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
       Image1.Canvas.FillRect(Bounds(5*xx, 5*yy, 5, 5));
      end;
    end;


 if RadioGroup1.ItemIndex>2 then
   for l:=0 to SpinEdit1.Value do begin
     kolor:=Image1.Canvas.Pixels[x,y];
     kolorR:=GetRValue(kolor);
     kolorG:=GetGValue(kolor);
     kolorB:=GetBValue(kolor);

     case RadioGroup1.ItemIndex of
  {2.1+} 3: zmien_azymut(kolor+(licznik*kolor mod SpinEdit2.Value) mod 3 - 1);
  {2.2+} 4: zmien_azymut((licznik div SpinEdit2.Value) mod 3 -1);
  {2.3+} 5: zmien_azymut((Round(Sqrt(256*kolor)+SpinEdit2.Value)) mod 7 - 1);
  {2.4+} 6: zmien_azymut((kolor*SpinEdit2.Value) mod 7 + 1);
  {2.5+} 7: zmien_azymut((Round(Sqr(licznik))+(kolor div SpinEdit2.Value)) mod 7 + 1);
  {2.6+} 8: zmien_azymut(Round(Cos(kolor)) mod 3);
  {2.7+} 9: zmien_azymut(Round(Sin(licznik)*Cos(kolor div SpinEdit2.Value)) mod 4);
     end;


     case azymut of
     0: ruch(0,-1);
     1: ruch(1, -1);
     2: ruch(1,0);
     3: ruch(1,1);
     4: ruch(0,1);
     5: ruch(-1,1);
     6: ruch(-1,0);
     7: ruch(-1,-1);
     end;

     zmien_kolor(kolorR,25);
//     zmien_kolor(kolorG,25);
//     zmien_kolor(kolorB,25);
     Image1.Canvas.Pixels[x,y]:=RGB(kolorR, kolorG, kolorB);
     Inc(licznik);
    end;

end;

end.
Dodaj komentarz