algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sieć neuronowa - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 27 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

siec neuronowa/siec_neuronowa.pas:
//www.algorytm.org
//siec neuronowa (c)2002 by Tomasz Lubiński

unit siec_neuronowa;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, Math;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit2: TEdit;  Edit3: TEdit;
  Edit4: TEdit;  Edit5: TEdit;
  Edit6: TEdit;  Edit7: TEdit;
  Edit8: TEdit;  Edit9: TEdit;
  Edit10: TEdit; Edit11: TEdit;
  Edit12: TEdit; Edit13: TEdit;
  Edit14: TEdit; Edit15: TEdit;
  Label1: TLabel;  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;  Edit1: TEdit;
  Label6: TLabel;  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;  Label9: TLabel;
  Label10: TLabel; Label11: TLabel;
  Label12: TLabel; Label13: TLabel;
  Label14: TLabel; Label15: TLabel;
  Label16: TLabel; Label17: TLabel;
  Label18: TLabel; Label19: TLabel;
  Label20: TLabel; Label21: TLabel;
  Label22: TLabel; Label23: TLabel;
  Label24: TLabel; Label25: TLabel;
  Label26: TLabel; Label27: TLabel;
  Label28: TLabel; Label29: TLabel;
  Label30: TLabel; Label31: TLabel;
  Label32: TLabel;
  GroupBox1: TGroupBox;   GroupBox2: TGroupBox;
  RadioButton1: TRadioButton;  RadioButton2: TRadioButton;
  RadioButton3: TRadioButton;  RadioButton4: TRadioButton;
  RadioButton5: TRadioButton;
  Button1: TButton;
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 z : Array [1..2] of Real;
 x,y : Array [1..3] of Real;
 w1 : Array [1..3] of Array [1..2] of Real;
 w2 : Array [1..2] of Array [1..3] of Real;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
sleep(100);
Canvas.MoveTo(110,50); Canvas.LineTo(285,100);
Canvas.MoveTo(110,60); Canvas.LineTo(285,248);
Canvas.MoveTo(110,170); Canvas.LineTo(285,110);
Canvas.MoveTo(110,180); Canvas.LineTo(285,258);
Canvas.MoveTo(110,300); Canvas.LineTo(285,120);
Canvas.MoveTo(110,310); Canvas.LineTo(285,268);
Canvas.MoveTo(300,100); Canvas.LineTo(500,50);
Canvas.MoveTo(310,120); Canvas.LineTo(500,178);
Canvas.MoveTo(300,120); Canvas.LineTo(500,306);
Canvas.MoveTo(300,244); Canvas.LineTo(500,60);
Canvas.MoveTo(310,244); Canvas.LineTo(500,188);
Canvas.MoveTo(300,264); Canvas.LineTo(500,316);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:Integer;
  tmp: Array [1..3] of Real;
begin
x[1]:=StrToFloat(Edit1.Text);
x[2]:=StrToFloat(Edit2.Text);
x[3]:=StrToFloat(Edit3.Text);
w1[1,1]:=StrToFloat(Edit4.Text);
w1[1,2]:=StrToFloat(Edit5.Text);
w1[2,1]:=StrToFloat(Edit6.Text);
w1[2,2]:=StrToFloat(Edit7.Text);
w1[3,1]:=StrToFloat(Edit8.Text);
w1[3,2]:=StrToFloat(Edit9.Text);
tmp[1]:=0;
for i:=1 to 3 do tmp[1]:=tmp[1]+x[i]*w1[i,1];
tmp[2]:=0;
for i:=1 to 3 do tmp[2]:=tmp[2]+x[i]*w1[i,2];
if RadioButton1.checked then begin z[1]:=0.8*tmp[1]+1; z[2]:=0.8*tmp[2]+1; end;
if RadioButton2.checked then
    begin
    if tmp[1]>0 then z[1]:=1 else
        if tmp[1]<0 then z[1]:=-1 else
            z[1]:=0;
    if tmp[2]>0 then z[2]:=1 else
        if tmp[2]<0 then z[2]:=-1 else
            z[2]:=0;
    end;
if RadioButton3.checked then begin z[1]:=1/(1+exp(-tmp[1])); z[2]:=1/(1+exp(-tmp[2])); end;
if RadioButton4.checked then begin z[1]:=Tanh(tmp[1]); z[2]:=Tanh(tmp[2]); end;
if RadioButton5.checked then begin z[1]:=exp(-tmp[1]*tmp[1]); z[2]:=exp(-tmp[2]*tmp[2]); end;
Label1.Caption:='z1 = ' + FloatToStr(z[1]);
Label2.Caption:='z2 = ' + FloatToStr(z[2]);
w2[1,1]:=StrToFloat(Edit15.Text);
w2[2,1]:=StrToFloat(Edit14.Text);
w2[1,2]:=StrToFloat(Edit13.Text);
w2[2,2]:=StrToFloat(Edit12.Text);
w2[1,3]:=StrToFloat(Edit11.Text);
w2[2,3]:=StrToFloat(Edit10.Text);
tmp[1]:=0;
for i:=1 to 2 do tmp[1]:=tmp[1]+z[i]*w2[i,1];
tmp[2]:=0;
for i:=1 to 2 do tmp[2]:=tmp[2]+z[i]*w2[i,2];
tmp[3]:=0;
for i:=1 to 2 do tmp[3]:=tmp[3]+z[i]*w2[i,3];

if RadioButton1.checked then begin y[1]:=0.8*tmp[1]+1; y[2]:=0.8*tmp[2]+1; y[3]:=0.8*tmp[3]+1; end;
if RadioButton2.checked then
    begin
    if tmp[1]>0 then y[1]:=1 else
        if tmp[1]<0 then y[1]:=-1 else
            y[1]:=0;
    if tmp[2]>0 then y[2]:=1 else
        if tmp[2]<0 then y[2]:=-1 else
            y[2]:=0;
    if tmp[3]>0 then y[3]:=1 else
        if tmp[3]<0 then y[3]:=-1 else
            y[3]:=0;
    end;
if RadioButton3.checked then begin y[1]:=1/(1+exp(-tmp[1])); y[2]:=1/(1+exp(-tmp[2])); y[3]:=1/(1+exp(-tmp[3])); end;
if RadioButton4.checked then begin y[1]:=Tanh(tmp[1]); y[2]:=Tanh(tmp[2]); y[3]:=Tanh(tmp[3]); end;
if RadioButton5.checked then begin y[1]:=exp(-tmp[1]*tmp[1]); y[2]:=exp(-tmp[2]*tmp[2]); y[3]:=exp(-tmp[3]*tmp[3]); end;
Label3.Caption:='y1 = ' + FloatToStr(y[1]);
Label4.Caption:='y2 = ' + FloatToStr(y[2]);
Label5.Caption:='y3 = ' + FloatToStr(y[3]);
end;

end.
Dodaj komentarz