algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Polecenie (command) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 30 listopada 2012 11:41
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

CommandGaussFrm.pas:
(******************************************
* Wzorzec Projektowy Command (polecenie) *
* demonstrujący Eliminację Gaussa    *
* www.algorytm.org            *
* Kontakt                *
* borucki_andrzej (małpka) wp.pl     *
* Opracował Andrzej Borucki na podstawie *
* opisu Arivalda na pl.comp.lang.delphi *
******************************************)
unit CommandGaussFrm;

interface

uses
  Windows, Forms, Dialogs, StdCtrls, Classes, Controls, SysUtils;

type
  TForm1 = class(TForm)
   Memo1: TMemo;
   InitButton: TButton;
   NextButton: TButton;
   PriorButton: TButton;
   CalculateButton: TButton;
   StartButton: TButton;
   procedure InitButtonClick(Sender: TObject);
   procedure CalculateButtonClick(Sender: TObject);
   procedure PriorButtonClick(Sender: TObject);
   procedure NextButtonClick(Sender: TObject);
  procedure StartButtonClick(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  private
   procedure EnableDisableButtons;
  public
   procedure print();
  end;

  TModel = class;

  TCommand = class
  private
   Fmodel: TModel;
  public
   constructor Create(m: TModel);
   function _Do(): Boolean ; virtual; abstract;
   function Undo(): Boolean; virtual; abstract;
   function Describe(): string; virtual; abstract;
  end;

  TCommandProcessor = class
  private
   Fmodel: TModel;
   Fcommands: TList;
   FcurrentCommand: integer;
  public
   constructor Create(m: TModel);
   destructor Destroy(); override;
   function Execute(c: TCommand): Boolean;
   function CanUndo(): Boolean;
   function CanRedo(): Boolean;
   function Undo(): Boolean;
   function Redo(): Boolean;
   procedure RemoveRedo();
  end;

  TModel = class
  public
   FA: array[0..2, 0..2] of Double;
   Fb: array[0..2] of Double;
  private
   FCommandProcessor: TCommandProcessor;
  public
   constructor Create();
   destructor Destroy(); override;
   property CommandProcessor: TCommandProcessor read FCommandProcessor;
  end;

var
 Form1: TForm1;

implementation
{$R *.DFM}
uses
 Math;

const
 DIM = 3;

constructor TCommand.Create(m: TModel);
begin
 Fmodel := m;
end;

function TCommandProcessor.CanRedo: Boolean;
begin
 Result := FcurrentCommand < Fcommands.Count - 1;
end;

function TCommandProcessor.CanUndo: Boolean;
begin
 Result := FcurrentCommand >= 0;
end;

constructor TCommandProcessor.Create(m: TModel);
begin
 Fmodel := m;
 Fcommands := TList.Create();
 FcurrentCommand := -1;
end;

destructor TCommandProcessor.Destroy();
begin
 inherited;
 FcurrentCommand := -1;
 RemoveRedo();
 Fcommands.Free();
end;

function TCommandProcessor.Execute(c: TCommand): Boolean;
begin
 Result := c._Do();
 if Result then
 begin
  //remove all "redo" data, because it will be not needed anymore
  if FcurrentCommand < Fcommands.Count - 1 then RemoveRedo();
  Assert(Fcommands.Count - 1 = FcurrentCommand);
  Fcommands.Add(c);
  inc(FcurrentCommand);
 end
 else //fail
 begin
  c.Free();
  raise Exception.Create('cammand fail');
 end;
end;

function TCommandProcessor.Undo(): Boolean;
begin
 Assert(FcurrentCommand >= 0);
 Result := TCommand(Fcommands[FcurrentCommand]).Undo();
 if Result then Dec(FcurrentCommand);
end;

function TCommandProcessor.Redo(): Boolean;
begin
 Assert(FcurrentCommand < Fcommands.Count - 1);
 Result := TCommand(Fcommands[FcurrentCommand + 1])._Do();
 if Result then inc(FcurrentCommand);
end;

procedure TCommandProcessor.RemoveRedo();
var
 i: integer;
begin
 for i := Fcommands.Count - 1 downto FcurrentCommand + 1 do
 try
  TCommand(Fcommands[i]).Free();
 except
  Application.HandleException(Self);
 end;
 Fcommands.Count := FcurrentCommand + 1;
end;

constructor TModel.Create();
begin
 FCommandProcessor := TCommandProcessor.Create(Self);
end;

destructor TModel.Destroy();
begin
 FCommandProcessor.Free;
 inherited;
end;

//commands

type
  TSetA = class(TCommand)
  private
   Fx, Fy: integer;
   FnewValue, FoldValue: Double;
  public
   constructor Create(m: TModel; x, y: integer; Value: Double);
   function _Do(): Boolean; override;
   function Undo(): Boolean; override;
   function Describe(): string; override;
  end;

  TSetB = class(TCommand)
  private
   Fidx: integer;
   FnewValue, FoldValue: Double;
  public
   constructor Create(m: TModel; idx: integer; Value: Double);
   function _Do(): Boolean; override;
   function Undo(): Boolean; override;
   function Describe(): string; override;
  end;


constructor TSetA.Create(m: TModel; x, y: integer; Value: Double);
begin
  inherited Create(m);
  Fx := x;
  Fy := y;
  FoldValue := NAN;//not disturb that FoldValue has no old value, it will set in _Do()
  FnewValue := Value;
end;

function TSetA._Do(): Boolean;
begin
  FoldValue := Fmodel.FA[Fx, Fy];
  Fmodel.FA[Fx, Fy] := FnewValue;
  Result := True;
end;

function TSetA.Undo(): Boolean;
begin
  FnewValue := Fmodel.FA[Fx, Fy];
  Fmodel.FA[Fx, Fy] := FoldValue;
  Result := True;
end;

function TSetA.Describe(): string;
begin
  Result := Format('Set A[%d,%d] to %.4f (was %.4f)', [Fx, fy,
FnewValue, FoldValue]);
end;

constructor TSetB.Create(m: TModel; idx: integer; Value: Double);
begin
  inherited Create(m);
  Fidx := idx;
  FoldValue := NAN;
  FnewValue := Value;
end;

function TSetB._Do(): Boolean;
begin
  FoldValue := Fmodel.Fb[Fidx];
  Fmodel.Fb[Fidx] := FnewValue;
  Result := True;
end;

function TSetB.Undo(): Boolean;
begin
  FnewValue := Fmodel.Fb[Fidx];
  Fmodel.Fb[Fidx] := FoldValue;
  Result := True;
end;

function TSetB.Describe(): string;
begin
  Result := Format('Set B[%d] to %.4f (was %.4f)', [Fidx, FnewValue, FoldValue]);
end;


var
  model: TModel = nil;

procedure TForm1.print();
var
  s: string;
  i: integer;
begin
  Memo1.Clear();
  if not Assigned(model) then Exit;
  if model.CommandProcessor.Fcommands.Count > 0 then s := '(initial state)';
  if (model.CommandProcessor.Fcommands.Count > 0) and
   (model.CommandProcessor.FcurrentCommand >= 0) then
   s := TCommand( model.CommandProcessor.Fcommands[
          model.CommandProcessor.FcurrentCommand]).Describe();
  Memo1.Lines.Add(Format('command: %d / %d; %s',
          [model.CommandProcessor.FcurrentCommand +1,
          model.CommandProcessor.Fcommands.Count, s]));
  Memo1.Lines.Add(Format('A:%sb:', [StringOfChar(' ', 61)]));
  Memo1.Lines.Add(Format('+%s+', [StringOfChar('-', 61)]));
  for i := 0 to DIM-1 do
   Memo1.Lines.Add(Format('| %12.4f | %12.4f | %12.4f || %12.4f |',
              [model.FA[i, 0], model.FA[i, 1], model.FA[i, 2], model.FB[i]]));
  Memo1.Lines.Add(Format('+%s+', [StringOfChar('-', 61)]));
end;

procedure TForm1.EnableDisableButtons;
begin
  PriorButton.Enabled := model.CommandProcessor.CanUndo;
  NextButton.Enabled := model.CommandProcessor.CanRedo;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 model.Free;
end;

procedure TForm1.InitButtonClick(Sender: TObject);
begin
  model.Free;
  model := TModel.Create();

  model.FA[0, 0] := 2;
  model.FA[0, 1] := 1;
  model.FA[0, 2] := -1;

  model.FA[1, 0] := -3;
  model.FA[1, 1] := -1;
  model.FA[1, 2] := 2;

  model.FA[2, 0] := -2;
  model.FA[2, 1] := 1;
  model.FA[2, 2] := 2;

  model.Fb[0] := 8;
  model.Fb[1] := -11;
  model.Fb[2] := 3;

  print();
  CalculateButton.Enabled := True;
end;

procedure TForm1.CalculateButtonClick(Sender: TObject);
var
 start: integer;
 i,j: integer;
 l: Double;
begin
  print();
  for start:=0 to DIM-2 do
  begin
   for i:=start+1 to DIM-1 do
   begin
    l:=model.FA[i,start]/model.FA[start,start];
    for j:=start to DIM-1 do
    begin
     //model.FA[i,j]:=model.FA[i,j]-l*model.FA[start,j];
     model.CommandProcessor.Execute(TSetA.Create(model, i, j, model.FA[i,j]-l*model.FA[start,j]));
    end;
    //model.Fb[i]:=model.Fb[i]-l*model.Fb[start];
    model.CommandProcessor.Execute(TSetB.Create(model, i, model.Fb[i]-l*model.Fb[start]));
   end;
  end;
  print();
  EnableDisableButtons;
  StartButton.Enabled := True;
end;

procedure TForm1.PriorButtonClick(Sender: TObject);
begin
  model.CommandProcessor.Undo();
  print();
  EnableDisableButtons;
end;

procedure TForm1.StartButtonClick(Sender: TObject);
begin
  with model.CommandProcessor do
   while CanUndo do Undo();
  print();
  EnableDisableButtons;
end;

procedure TForm1.NextButtonClick(Sender: TObject);
begin
  model.CommandProcessor.Redo();
  print();
  EnableDisableButtons;
end;

end.

Dodaj komentarz