algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Fraktale Newtona - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 19 stycznia 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Fraktale Netwona - C++/Newton.cpp:
// Fraktale Newtona
// www.algorytm.org
// Tomasz Lubinski (c) 2009
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Newton.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}

#define MIN(a,b) ((a<b)?a:b)
#define MAX(a,b) ((a>b)?a:b)

//---------------------------------------------------------------------------
//Describes places to render
double ratioX, ratioY;
double minX, minY, maxX, maxY;
int downX, downY;
int cSet;
//colors
TColor colors[101];
//---------------------------------------------------------------------------

//for HSV colors
void HSV2RGB(float hue, float sat, float val, float &red, float &grn, float &blu)
{
int i;
float f, p, q, t;
if(val==0) {red=0; grn=0; blu=0;}
else{
 hue/=60;
 i = (int)(hue);
 f = hue-i;
 p = val*(1-sat);
 q = val*(1-(sat*f));
 t = val*(1-(sat*(1-f)));
 if (i==0) {red=val; grn=t; blu=p;}
 else if (i==1) {red=q; grn=val; blu=p;}
 else if (i==2) {red=p; grn=val; blu=t;}
 else if (i==3) {red=p; grn=q; blu=val;}
 else if (i==4) {red=t; grn=p; blu=val;}
 else if (i==5) {red=val; grn=p; blu=q;}
}
}

//initialize array with colors used to color different levels
void initializeColors()
{
    int level;
    float r, g, b;

    for (level=0; level<100; level++)
    {
        HSV2RGB(level*2.5, 0.85, 0.8, r, g, b);
        colors[level] = (TColor)(int)(r*255) + ((int)(g*255) << 8) + ((int)(b*255) << 16);
    }
    colors[100] = (TColor)0;
}

//type for complex numbers
typedef struct complex_type
{
    double real;
    double imaginary;
} complex_t;

//calculate squared modus of given complex c
double complexModSq(complex_t c)
{
    return c.real*c.real + c.imaginary*c.imaginary;
}

//complex addition
complex_t add(complex_t a, complex_t b)
{
    complex_t result;

    result.real = a.real + b.real;
    result.imaginary = a.imaginary + b.imaginary;

    return result;
}

//complex substraction
complex_t sub(complex_t a, complex_t b)
{
    complex_t result;

    result.real = a.real - b.real;
    result.imaginary = a.imaginary - b.imaginary;

    return result;
}


//complex multiplication
complex_t mul(complex_t a, complex_t b)
{
    complex_t result;

    result.real = a.real*b.real - a.imaginary*b.imaginary;
    result.imaginary = a.real*b.imaginary + a.imaginary*b.real;

    return result;
}

//complex divide
complex_t div(complex_t a, complex_t b)
{
    complex_t result;
    double x = b.real*b.real + b.imaginary*b.imaginary;

    result.real = (a.real*b.real + a.imaginary*b.imaginary) / x;
    result.imaginary = (a.imaginary*b.real - a.real*b.imaginary) / x;

    return result;
}

//func = a[0] + a[1]*z^1 + a[2]*z^2 + ... a[n]*z^2
complex_t func(complex_t z, complex_t *a, int n)
{
    int i;
    complex_t result;

    result.real = 0;
    result.imaginary = 0;

    for (i=n; i>=0; i--)
    {
        result = add(a[i], mul(result, z));
    }

    return result;
}

complex_t results[10];
int resultsCnt;

int findResult(complex_t a)
{
    int i;
    
    for (i=0; i<resultsCnt; i++)
    {
       if (complexModSq(sub(a, results[i])) < 0.1)
       {
         return i;
       }
    }

    results[resultsCnt] = a;
    resultsCnt++;
    return resultsCnt;
}

//value is inside set in the returned level
int levelSet(complex_t a, complex_t p, complex_t *w, complex_t *d, int n)
{
    complex_t z, z_prev;
    int iteration;

    iteration = 0;
    z = p;

    do
    {
        z_prev = z;
        z = sub(z, mul(a, div(func(z, w, n), func(z, d, n-1))));
        iteration++;
    } while (complexModSq(sub(z_prev,z)) > 0.0001 && iteration < 100);

    if (cSet == true)
    {
        if (iteration < 100)
        {
          return 10*findResult(z);
        }
    }

    return iteration;
}

//generate fractal
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int i, j, level;
    complex_t p, w[6], d[5], a;

    minX = StrToFloat(minx->Text);
    minY = StrToFloat(miny->Text);
    maxX = StrToFloat(maxx->Text);
    maxY = StrToFloat(maxy->Text);

    for (i=0; i<6; i++)
    {
        w[i].real = StrToFloat(aArray->Cells[1][i+1]);
        w[i].imaginary = StrToFloat(aArray->Cells[2][i+1]);
    }

    for (i=1; i<6; i++)
    {
        d[i-1].real = (double)i*StrToFloat(aArray->Cells[1][i+1]);
        d[i-1].imaginary = (double)i*StrToFloat(aArray->Cells[2][i+1]);
    }

    a.real = StrToFloat(aRe->Text);
    a.imaginary = StrToFloat(aIm->Text);

    ratioX = (maxX - minX) / Fractal->Width;
    ratioY = (maxY - minY) / Fractal->Height;

    resultsCnt = 0;
    cSet = colorSet->Checked;

    for (i=0; i<Fractal->Height; i++)
    {
        p.imaginary = i*ratioY + minY;
        for (j=0; j<Fractal->Width; j++)
        {
            p.real = j*ratioX + minX;
            level = levelSet(a, p, w, d, 5);
            Fractal->Canvas->Pixels[j][i] = colors[level];
        }
    }
    Fractal->Refresh();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
    minx->Text = FloatToStr(-1.5);
    maxx->Text = FloatToStr(1.5);
    miny->Text = FloatToStr(-1.5);
    maxy->Text = FloatToStr(1.5);

    aRe->Text = FloatToStr(1.0);
    aIm->Text = FloatToStr(0.0);

    aArray->Cells[1][0] = "p(Re)^n";
    aArray->Cells[2][0] = "p(Im)^n";
    aArray->Cells[0][0] = "n";
    aArray->Cells[0][1] = "0";
    aArray->Cells[0][2] = "1";
    aArray->Cells[0][3] = "2";
    aArray->Cells[0][4] = "3";
    aArray->Cells[0][5] = "4";
    aArray->Cells[0][6] = "5";

    aArray->Cells[1][1] = FloatToStr(-1.0);
    aArray->Cells[1][2] = FloatToStr(0.0);
    aArray->Cells[1][3] = FloatToStr(0.0);
    aArray->Cells[1][4] = FloatToStr(1.0);
    aArray->Cells[1][5] = FloatToStr(0.0);
    aArray->Cells[1][6] = FloatToStr(0.0);

    aArray->Cells[2][1] = FloatToStr(0.0);
    aArray->Cells[2][2] = FloatToStr(0.0);
    aArray->Cells[2][3] = FloatToStr(0.0);
    aArray->Cells[2][4] = FloatToStr(0.0);
    aArray->Cells[2][5] = FloatToStr(0.0);
    aArray->Cells[2][6] = FloatToStr(0.0);

    minX = StrToFloat(minx->Text);
    minY = StrToFloat(miny->Text);
    maxX = StrToFloat(maxx->Text);
    maxY = StrToFloat(maxy->Text);

    ratioX = (maxX - minX) / Fractal->Width;
    ratioY = (maxY - minY) / Fractal->Height;

    //initialize array with colors
    initializeColors();

    //render new fractal
    Button1Click(Sender);
}

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FractalMouseDown(TObject *Sender,
   TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
    downX = X;
    downY = Y;

    Selection->Width = 0;
    Selection->Height = 0;
    Selection->Visible = true;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FractalMouseUp(TObject *Sender,
   TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
    //remove selection
    Selection->Visible = false;

    //get new range to render
    minx->Text = FloatToStr(MIN(downX, X)*ratioX + minX);
    maxx->Text = FloatToStr(MAX(downX, X)*ratioX + minX);
    miny->Text = FloatToStr(MIN(downY, Y)*ratioY + minY);
    maxy->Text = FloatToStr(MAX(downY, Y)*ratioY + minY);

    minX = StrToFloat(minx->Text);
    minY = StrToFloat(miny->Text);
    maxX = StrToFloat(maxx->Text);
    maxY = StrToFloat(maxy->Text);

    //render new fractal
    Button1Click(Sender);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FractalMouseMove(TObject *Sender,
   TShiftState Shift, int X, int Y)
{
    //if left mouse button is held then draw selection
    if (Shift.Contains(ssLeft))
    {
        Selection->Width = abs(downX - X);
        Selection->Height = abs(downY - Y);
        Selection->Left = Fractal->Left + MIN(downX, X);
        Selection->Top = Fractal->Top + MIN(downY, Y);
    }
}

//---------------------------------------------------------------------------


Dodaj komentarz