algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Fraktale Newtona - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 19 stycznia 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Fraktale Newtona - Delphi/Newton.pas:
// Fraktale Newtona
// www.algorytm.org
// Tomasz Lubinski (c) 2009

unit Newton;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Math, Grids;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Fractal: TImage;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Selection: TShape;
  Label3: TLabel;
  minx: TEdit;
  maxx: TEdit;
  miny: TEdit;
  maxy: TEdit;
  Button1: TButton;
  Label6: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Button2: TButton;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  aArray: TStringGrid;
  aRe: TEdit;
  aIm: TEdit;
  colorIteration: TRadioButton;
  colorSet: TRadioButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FractalMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FractalMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FractalMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
   Y: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

//type for complex numbers
type complex_t = record
  real: Extended;
  imaginary: Extended;
end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

var
//---------------------------------------------------------------------------
//Describes places to render
ratioX, ratioY :Extended;
min_X, min_Y, max_X, max_Y :Extended;
downX, downY: Integer;
//colors
colors: array[1..100] of TColor;
//result sets
results: array[1..10] of complex_t;
resultsCnt: Integer;
//how to color fractal
cSet: boolean;
//---------------------------------------------------------------------------

//for HSV colors
procedure hsv2rgb(hue: double; sat: double; val: double; var red: double; var grn: double; var blu: double);
var
    i, f, p, q, t: double;
begin
    red := 0;
    grn := 0;
    blu := 0;
    if val=0 then
        begin
            red := 0;
            grn := 0;
            blu := 0;
        end
    else
        begin
            hue := hue/60;
            i := floor(hue);
            f := hue-i;
            p := val*(1-sat);
            q := val*(1-(sat*f));
            t := val*(1-(sat*(1-f)));
            if i=0 then begin red:=val; grn:=t; blu:=p; end
            else if i=1 then begin red:=q; grn:=val; blu:=p; end
            else if i=2 then begin red:=p; grn:=val; blu:=t; end
            else if i=3 then begin red:=p; grn:=q; blu:=val; end
            else if i=4 then begin red:=t; grn:=p; blu:=val; end
            else if i=5 then begin red:=val; grn:=p; blu:=q; end;
        end;
end;

procedure initializeColors();
var
    i: Integer;
    r, g, b: double;
begin
    for i:=low(colors) to high(colors) do
    begin
        HSV2RGB(2.5*i, 0.85, 0.8, r, g, b);
        colors[i] := Round((r*255) + (Round(g*255) shl 8) + (Round(b*255) shl 16));
    end;
    colors[100] := 0;
end;

//calculate squared modus of given complex c
function complexModSq(c: complex_t): Extended;
begin
    Result := c.real*c.real + c.imaginary*c.imaginary;
end;

//complex addition
function add(a: complex_t; b: complex_t ): complex_t;
begin
    Result.real := a.real + b.real;
    Result.imaginary := a.imaginary + b.imaginary;
end;

//complex substraction
function sub(a: complex_t; b: complex_t): complex_t;
begin
    Result.real := a.real - b.real;
    Result.imaginary := a.imaginary - b.imaginary;
end;

//complex multiplication
function mul(a: complex_t; b: complex_t): complex_t;
begin
    Result.real := a.real*b.real - a.imaginary*b.imaginary;
    Result.imaginary := a.real*b.imaginary + a.imaginary*b.real;
end;

//complex divide
function divide(a: complex_t; b: complex_t): complex_t;
var
    x: Extended;
begin
    x := b.real*b.real + b.imaginary*b.imaginary;

    Result.real := (a.real*b.real + a.imaginary*b.imaginary) / x;
    Result.imaginary := (a.imaginary*b.real - a.real*b.imaginary) / x;
end;

//function f(p)=p
function f(p: complex_t): complex_t;
begin
    Result := p;
end;

//function g(z) = z^2 + c
function g(z: complex_t; c: complex_t): complex_t;
begin
    Result.real := z.real*z.real - z.imaginary*z.imaginary + c.real;
    Result.imaginary := 2*z.real*z.imaginary + c.imaginary;
end;

//func = a[0] + a[1]*z^1 + a[2]*z^2 + ... a[n]*z^2
function func(z: complex_t; a: Array of complex_t): complex_t;
var
    i: Integer;
begin
    Result.real := 0;
    Result.imaginary := 0;

    for i:=high(a) downto low (a) do
        Result := add(a[i], mul(Result, z));
end;

function findResult(a: complex_t): Integer;
var
    i: Integer;
begin
    for i:=1 to resultsCnt do
       if (complexModSq(sub(a, results[i])) < 0.1) then
       begin
         Result := i;
         Exit;
       end;

    results[resultsCnt] := a;
    resultsCnt := resultsCnt + 1;
    Result := resultsCnt;
end;

//value is inside set in the returned level
function levelSet(a: complex_t; p: complex_t; w: Array of complex_t; d: Array of complex_t): Integer;
var
    z, z_prev: complex_t;
    iteration: Integer;
begin

    iteration := 0;
    z := p;

    repeat
        z_prev := z;
        z := sub(z, mul(a, divide(func(z, w), func(z, d))));
        iteration := iteration + 1;
    until ((complexModSq(sub(z_prev,z)) <= 0.0001) or (iteration >= 100));

    Result := iteration;

    if (cSet = true) and (iteration < 100) then
        Result := 10*findResult(z);
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    i, j, level: Integer;
    p, a: complex_t;
    w: Array[0..5] of complex_t;
    d: Array[0..4] of complex_t;
begin
    min_X := StrToFloat(minx.Text);
    min_Y := StrToFloat(miny.Text);
    max_X := StrToFloat(maxx.Text);
    max_Y := StrToFloat(maxy.Text);

    for i:=low(w) to high(w) do
    begin
        w[i].real := StrToFloat(aArray.Cells[1, i+1]);
        w[i].imaginary := StrToFloat(aArray.Cells[2, i+1]);
    end;

    for i:=low(d) to high(d) do
    begin
        d[i].real := StrToFloat(aArray.Cells[1, i+2])*(i+1.0);
        d[i].imaginary := StrToFloat(aArray.Cells[2, i+2])*(i+1.0);
    end;

    a.real := StrToFloat(aRe.Text);
    a.imaginary := StrToFloat(aIm.Text);

    ratioX := (max_X - min_X) / Fractal.Width;
    ratioY := (max_Y - min_Y) / Fractal.Height;

    resultsCnt := 0;
    cSet := colorSet.Checked;

    for i:=0 to Fractal.Height-1 do
    begin
        p.imaginary := i*ratioY + min_Y;
        for j:=0 to Fractal.Width-1 do
        begin
            p.real := j*ratioX + min_X;
            level := levelSet(a, p, w, d);
            Fractal.Canvas.Pixels[j, i] := colors[level];
        end;

    end;
    Fractal.Refresh();

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
    minx.Text := FloatToStr(-1.5);
    maxx.Text := FloatToStr(1.5);
    miny.Text := FloatToStr(-1.5);
    maxy.Text := FloatToStr(1.5);

    aRe.Text := FloatToStr(1.0);
    aIm.Text := FloatToStr(0.0);

    aArray.Cells[1,0] := 'p(Re)^n';
    aArray.Cells[2,0] := 'p(Im)^n';
    aArray.Cells[0,0] := 'n';
    aArray.Cells[0,1] := '0';
    aArray.Cells[0,2] := '1';
    aArray.Cells[0,3] := '2';
    aArray.Cells[0,4] := '3';
    aArray.Cells[0,5] := '4';
    aArray.Cells[0,6] := '5';

    aArray.Cells[1,1] := FloatToStr(-1.0);
    aArray.Cells[1,2] := FloatToStr(0.0);
    aArray.Cells[1,3] := FloatToStr(0.0);
    aArray.Cells[1,4] := FloatToStr(1.0);
    aArray.Cells[1,5] := FloatToStr(0.0);
    aArray.Cells[1,6] := FloatToStr(0.0);

    aArray.Cells[2,1] := FloatToStr(0.0);
    aArray.Cells[2,2] := FloatToStr(0.0);
    aArray.Cells[2,3] := FloatToStr(0.0);
    aArray.Cells[2,4] := FloatToStr(0.0);
    aArray.Cells[2,5] := FloatToStr(0.0);
    aArray.Cells[2,6] := FloatToStr(0.0);

    min_X := StrToFloat(minx.Text);
    min_Y := StrToFloat(miny.Text);
    max_X := StrToFloat(maxx.Text);
    max_Y := StrToFloat(maxy.Text);

    ratioX := (max_X - min_X) / Fractal.Width;
    ratioY := (max_Y - min_Y) / Fractal.Height;

    //initialize colors
    initializeColors();

    //render new fractal
    Button1Click(Sender);
end;

procedure TForm1.FractalMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
    downX := X;
    downY := Y;

    Selection.Width := 0;
    Selection.Height := 0;
    Selection.Visible := true;
end;

procedure TForm1.FractalMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
    //remove selection
    Selection.Visible := false;

    //get new range to render
    minx.Text := FloatToStr(min(downX, X)*ratioX + min_X);
    maxx.Text := FloatToStr(max(downX, X)*ratioX + min_X);
    miny.Text := FloatToStr(min(downY, Y)*ratioY + min_Y);
    maxy.Text := FloatToStr(max(downY, Y)*ratioY + min_Y);

    min_X := StrToFloat(minx.Text);
    min_Y := StrToFloat(miny.Text);
    max_X := StrToFloat(maxx.Text);
    max_Y := StrToFloat(maxy.Text);

    //render new fractal
    Button1Click(Sender);
end;

procedure TForm1.FractalMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
    //if left mouse button is held then draw selection
    if (ssLeft in Shift) then
    begin
        Selection.Width := abs(downX - X);
        Selection.Height := abs(downY - Y);
        Selection.Left := Fractal.Left + min(downX, X);
        Selection.Top := Fractal.Top + min(downY, Y);
    end;
end;

end.
Dodaj komentarz