algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-5 - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 27 grudnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - Delphi/Unit1.pas:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych EAN8p5
// www.algorytm.org
// (c)2005 Tomasz Lubinski

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Button1: TButton;
  Kod: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  procedure DrawBars;
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

 EAN5 : array [0..4] of Byte;
 bars : array [0..46] of Byte;

 rightValues : array [0..9] of array [0..6] of Byte = (
    (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0),
    (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
    (1, 1, 0, 1, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 0, 0, 1, 0),
    (1, 0, 1, 1, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 1, 1, 0),
    (1, 0, 1, 0, 0, 0, 0),
    (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0),
    (1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)
    );

 leftValues : array [0..1] of array [0..9] of array [0..6] of Byte = (
        (
            (0, 0, 0, 1, 1, 0, 1),
            (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1),
            (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1),
            (0, 1, 1, 1, 1, 0, 1),
            (0, 1, 0, 0, 0, 1, 1),
            (0, 1, 1, 0, 0, 0, 1),
            (0, 1, 0, 1, 1, 1, 1),
            (0, 1, 1, 1, 0, 1, 1),
            (0, 1, 1, 0, 1, 1, 1),
            (0, 0, 0, 1, 0, 1, 1)
        ),
        (
            (0, 1, 0, 0, 1, 1, 1),
            (0, 1, 1, 0, 0, 1, 1),
            (0, 0, 1, 1, 0, 1, 1),
            (0, 1, 0, 0, 0, 0, 1),
            (0, 0, 1, 1, 1, 0, 1),
            (0, 1, 1, 1, 0, 0 ,1),
            (0, 0, 0, 0, 1, 0, 1),
            (0, 0, 1, 0, 0, 0 ,1),
            (0, 0, 0, 1, 0, 0, 1),
            (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1)
        )
    );

 checksumTable : array [0..9] of array [0..4] of Byte = (
    (1, 1, 0, 0, 0),
    (1, 0, 1, 0, 0),
    (1, 0, 0, 1, 0),
    (1, 0, 0, 0, 1),
    (0, 1, 1, 0, 0),
    (0, 0, 1, 1, 0),
    (0, 0, 0, 1, 1),
    (0, 1, 0, 1, 0),
    (0, 1, 0, 0, 1),
    (0, 0, 1, 0, 1)
    );

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    i, j, addCheckSum : Integer;
begin


    if Length(Kod.Text) <> 5 then
      begin
        ShowMessage('Incorrect EAN5 number');
        exit;
      end;

    for i:=0 to 4 do
        EAN5[i] := StrToInt(Kod.Text[i+1]);

    for i:=0 to 46 do
        bars[i] := 0;

    bars[0] := 1;
    bars[1] := 0;
    bars[2] := 1;
    bars[3] := 1;

    addCheckSum := 3*EAN5[0] + 3*EAN5[2] + 3*EAN5[4];
    addCheckSum := addCheckSum + 9*EAN5[1] + 9*EAN5[3];
    addCheckSum := addCheckSum mod 10;

     for i:=0 to 4 do
      begin
        for j:=0 to 6 do
            bars[i*9 + 4 + j] := leftValues[checksumTable[addCheckSum, i], EAN5[i], j];
        if i<4 then
          begin
            bars[i*9 + 11] := 0;
            bars[i*9 + 12] := 1;
          end;
       end;

    DrawBars;

end;

procedure TForm1.DrawBars;
var
    i : Integer;
begin


    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, 177, 121);
    Image1.Canvas.Brush.Color := clBlack;

    Image1.Canvas.Font.Size := 10;
    Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
    Image1.Canvas.Font.Color := clBlack;

    for i:=0 to 46 do
        if bars[i] = 1 then
            Image1.Canvas.Rectangle(i*2 + 20, 40, i*2 + 22, 100);

    for i:=0 to 4 do
        Image1.Canvas.TextOut(i*18 + 23, 20, IntToStr(EAN5[i]));

end;

end.
Dodaj komentarz