algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Akcent kolorystyczny - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 września 2019 12:09
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

akcent/Form1.cs:
//Akcent kolorystyczny
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Akcent
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    /// <summary>
    /// Obraz zrodlowy
    /// </summary>
    private Image source;
    private int bytesPerPixel;

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      source = null;
      InitializeComponent();
    }

    /// <summary>
    /// Wczytaj obraz
    /// </summary>
    private void wczytaj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Otwórz obraz";
      dlg.Filter = "pliki jpg (*.jpg)|*.jpg";
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        source = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        bytesPerPixel = Image.GetPixelFormatSize(source.PixelFormat) / 8;

        picture.Image = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        picture.Height = picture.Image.Height;
        picture.Width = picture.Image.Width;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(Math.Max(picture.Width + 32, 374), picture.Height + 155);
        info.Text = "Wskaż na zdjęciu kolor do zaakcentowania";
      }
      dlg.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Konwertuj RGB to HSV
    /// </summary>
    /// <param name="hue">output H (hue) from HSV (0-359)</param>
    /// <param name="sat">output S (saturation) from HSV (0-1)</param>
    /// <param name="val">output V (value) from HSV (0-1)</param>
    /// <param name="red">input R (red) from RGB (0-1)</param>
    /// <param name="grn">input G (gree) from RGB (0-1)</param>
    /// <param name="blu">input B (blue) from RGB (0-1)</param>
    private void RGB2HSV(out double hue, out double sat, out double val, double red, double grn, double blu)
    {
      double x, f, i;
 
      x = Math.Min(Math.Min(red, grn), blu);
      val = Math.Max(Math.Max(red, grn), blu);
      if (x == val)
      {
        hue = 0;
        sat = 0;
      }
      else 
      {
        f = (red == x) ? grn-blu : ((grn == x) ? blu-red : red-grn);
        i = (red == x) ? 3 : ((grn == x) ? 5 : 1);
        hue = (i-f/(val-x))*60 % 360;
        sat = ((val-x)/val);
      }
  }

    /// <summary>
    /// Akcent kolorystyczny
    /// </summary>
    private void obraz_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      //Nie rob nic jezeli obraz jest jeszcze niewczytany
      if (source == null)
      {
        return;
      }

      //Sprawdz format obrazu - sprawdz czy obraz zawiera 3 kanały - RGB
      if (picture.Image.PixelFormat != PixelFormat.Format24bppRgb)
      {
        MessageBox.Show("Nieobsługiwany format pliku!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Kopiuj obrazek zrodlowy
      Bitmap bitmap = (Bitmap)source.Clone();
      picture.Image = bitmap;
  
      //Pobierz wartosc wszystkich punktow obrazu
      BitmapData bmpData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, picture.Width, picture.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
      byte[] pixelValues = new byte[Math.Abs(bmpData.Stride) * picture.Height];
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bmpData.Scan0, pixelValues, 0, pixelValues.Length);

      //Odczytaj kolor kliknietego punktu na obrazie
      double hsrc, ssrc, vsrc;
      RGB2HSV(out hsrc, out ssrc, out vsrc, pixelValues[bmpData.Stride * e.Y + 3 * e.X + 2] / 255.0, pixelValues[bmpData.Stride * e.Y + 3 * e.X + 1] / 255.0, pixelValues[bmpData.Stride * e.Y + 3 * e.X] / 255.0);

      //Wzynacz tolerencje
      int tolerance = int.Parse(this.tolerance.Text);
      double hfrom = (hsrc - (tolerance / 2) + 360) % 360;
      double hto = (hsrc + (tolerance / 2)) % 360;

      //Dla kolejnych punktow obrazu
      for (int i = 0; i < picture.Width * picture.Height; i++)
      {
        //Odczytaj wartosc HSV
        RGB2HSV(out hsrc, out ssrc, out vsrc, pixelValues[3 * i + 2] / 255.0, pixelValues[3 * i + 1] / 255.0, pixelValues[3 * i] / 255.0);

        //jezeli wartosc koloru jest poza tolerancja to konwertuj ten punkt na odcien szarosci
        if ((hfrom <= hto && (hsrc < hfrom || hsrc > hto)) || (hfrom > hto && hsrc < hfrom && hsrc > hto))
        {
          //Wartosci kolorow zapisane sa w kolejnosci Blue, Green, Red
          byte value = (byte)(0.299 * pixelValues[3 * i + 2] +
                     0.587 * pixelValues[3 * i + 1] +
                     0.114 * pixelValues[3 * i]);
          pixelValues[3 * i] = value;
          pixelValues[3 * i + 1] = value;
          pixelValues[3 * i + 2] = value;
        }
      }

      //Wczytaj przetworzony obraz
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(pixelValues, 0, bmpData.Scan0, pixelValues.Length);
      bitmap.UnlockBits(bmpData);
      picture.Refresh();
    }
  }
}
Dodaj komentarz