algorytm.org

Implementacja w Delphi/Pascal

Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Habermana - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 09 maja 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Algorytm Haberman'a - Delphi/Algorytm_Haberman.dpr:
//www.algorytm.org
//Algorytm Haberman'a - detekcja zakleszczenia
//(c)2002 Tomasz Lubinski

program Algorytm_Haberman;

uses
 Forms,
 SysUtils,
 math;

{$R *.RES}
{$Apptype console}

var
p,z,i,j: Integer;
A, H : Array [1..100] of Array [1..100] of Integer;
D, f : Array [1..100] of Integer;
flaga, zwolnic: Boolean;

begin
writeln('Podaj liczbe procesow (max. 100)');
readln(p);
writeln('Podaj liczbe zasobow (max. 100)');
readln(z);
//pobranie danych
for i:=1 to p do
    for j:=1 to z do
        begin
        writeln('Podaj ile zasobu '+IntToStr(j)+' posiada proces '+IntToStr(i));
        readln(A[i,j]);
        end;
for i:=1 to p do
    for j:=1 to z do
        begin
        writeln('Podaj ile zasobu '+IntToStr(j)+' moze jeszcze zazadac proces '+IntToStr(i));
        readln(H[i,j]);
        end;
for i:=1 to z do
    begin
    writeln('Podaj ile zasobu '+IntToStr(i)+' jest jeszcze wolne w systemie');
    readln(f[i]);
    end;
writeln; writeln;
//algorytm Habermana
flaga:=true;
//zainicjuj D:={1,2,...,p}
for i:=1 to p do D[i]:=i;
while flaga do
    begin
    flaga:=false;
    for i:=1 to p do
        if D[i]<>0 then
            begin
            zwolnic:=true;
            for j:=1 to z do //sprawdz czy można zwolnic zasoby procesu i
                if f[j]<H[i,j] then
                    begin
                    zwolnic:=false;
                    break;
                    end;
            if zwolnic then //jeżeli można to zwolnij zasoby proesu i
                begin
                D[i]:=0;
                flaga:=true;
                for j:=1 to z do
                    begin
                    f[j]:=A[i,j]+f[j];
                    H[i,j]:=0;
                    A[i,j]:=0;
                    end;
                writeln('Zwalniam zasoby procesu '+IntToStr(i));
                break;
                end
            end;

    end;
//sprawdz czy D jest zbiorem pustym: jesli tak to brak zakleszczenia
flaga:=true;
write('Zbior zadan zakleszczonych: {');
for i:=1 to p do
    if D[i]<>0 then
        begin
        flaga:=false;
        write(' '+IntToStr(i));
        end;
write(' }');
writeln;
if flaga then writeln('Zbior zadan zakleszczonych jest pusty zatem w tym systemie nie ma zakleszczenia');
readln;
end.
Dodaj komentarz