algorytm.org

Implementacja w C/C++

Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Okrąg przechodzący przez dane trzy punkty - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Krzysztof Zajączkowski, 07 stycznia 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Circle/main.cpp:
#include <windows.h>

#include <math.h>

// Autor programu: Krzysztof Zajączkowski

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

/* Make the class name into a global variable */
char szClassName[ ] = "CodeBlocksWindowsApp";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR lpszArgument,
           int nCmdShow)
{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default colour as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = CreateSolidBrush(RGB(0,0,0));

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      "Autor: Krzysztof Zajączkowski",    /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      544,         /* The programs width */
      375,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nCmdShow);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */


  return messages.wParam;
}


/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */

class dPoint{ // Klasa pomocnicza do przechowywania informacji o punktach
public:
  double x;
  double y;

  dPoint();
  dPoint(double x,double y);

  operator POINT();
  dPoint operator -(dPoint dp2d);

  double Length();
};

dPoint::dPoint(){
  x = y = 0;
}

dPoint::dPoint(double x,double y){
  this->x = x;
  this->y = y;
}

dPoint::operator POINT(){
  POINT pt;
  pt.x = (long)x;
  pt.y = (long)y;

  return pt;
}

dPoint dPoint::operator -(dPoint dp2d){
  dPoint pt(x - dp2d.x,y - dp2d.y);
  return pt;
}

double dPoint::Length(){
  return pow(x*x+y*y,0.5);
}

dPoint p1(80,90); // Kolejne punkty okręgu
dPoint p2(40,50);
dPoint p3(10,10);
dPoint cp; // Zmienna przechowująca położenie środka okręgu

long ray = 0; // Zmienna przechowująca promień okręgu

dPoint CircleCenter(double x1,double y1,double x2,double y2,double x3,double y3){ // Funkcja licząca położenie środka okręgu
  dPoint dp;
  dp.x = 0.5 * ((x2 * x2 * y3 + y2 * y2 * y3 - x1 * x1 * y3 + x1 * x1 * y2 - y1 * y1 * y3 + y1 * y1 * y2 + y1 * x3 * x3 + y1 * y3 * y3 - y1 * x2 * x2 - y1 * y2 * y2 - y2 * x3 * x3 - y2 * y3 * y3) / (y1 * x3 - y1 * x2 - y2 * x3 - y3 * x1 + y3 * x2 + y2 * x1));
  dp.y = 0.5 * ((-x1 * x3 * x3 - x1 * y3 * y3 + x1 * x2 * x2 + x1 * y2 * y2 + x2 * x3 * x3 + x2 * y3 * y3 - x2 * x2 * x3 - y2 * y2 * x3 + x1 * x1 * x3 - x1 * x1 * x2 + y1 * y1 * x3 - y1 * y1 * x2) / (y1 * x3 - y1 * x2 - y2 * x3 - y3 * x1 + y3 * x2 + y2 * x1));
  return dp;
}

long Ray(dPoint pt,dPoint cp){ // funkcja licząca promień okręgu
  return (long)(pt - cp).Length();
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM_CREATE:
    {
      cp = CircleCenter(p1.x,p1.y,p2.x,p2.y,p3.x,p3.y); // Obliczenie początkowego położenia środka okręgu
      ray = Ray(p1,cp); // obliczenie promienia okręgu
    }
    break;
    case WM_LBUTTONDOWN:
    {
	 	  // Operacje związane z uzyskaniem położenia pierwszego punktu i obliczenia środka okręgu oraz jego nowego promienia
      POINT pt;
      GetCursorPos(&pt);
      ScreenToClient(hwnd,&pt);

      p1.x = pt.x;
      p1.y = pt.y;

      cp = CircleCenter(p1.x,p1.y,p2.x,p2.y,p3.x,p3.y);
      ray = Ray(p1,cp);

      InvalidateRect(hwnd,NULL,true);
    }
    break;
    case WM_RBUTTONDOWN:
    {
	 	  // Operacje związane z uzyskaniem położenia trzeciego punktu i obliczenia środka okręgu oraz jego nowego promienia
      POINT pt;
      GetCursorPos(&pt);
      ScreenToClient(hwnd,&pt);

      p3.x = pt.x;
      p3.y = pt.y;

      cp = CircleCenter(p1.x,p1.y,p2.x,p2.y,p3.x,p3.y);
      ray = Ray(p1,cp);

      InvalidateRect(hwnd,NULL,true);
    }
    break;
    case WM_MBUTTONDOWN:
    {
		 	// Operacje związane z uzyskaniem położenia drugiego punktu i obliczenia środka okręgu oraz jego nowego promienia
      POINT pt;
      GetCursorPos(&pt);
      ScreenToClient(hwnd,&pt);

      p2.x = pt.x;
      p2.y = pt.y;

      cp = CircleCenter(p1.x,p1.y,p2.x,p2.y,p3.x,p3.y);
      ray = Ray(p1,cp);

      InvalidateRect(hwnd,NULL,true);
    }
    break;
    case WM_PAINT:
    {
		// Rysowanie okręgu i punktów
 
      PAINTSTRUCT ps;
      HDC hdc = BeginPaint(hwnd,&ps);

      HBRUSH hb = (HBRUSH)GetStockObject(NULL_BRUSH);
      HPEN hp = CreatePen(PS_SOLID,1,RGB(255,255,255));
      SelectObject(hdc,hp);
      SelectObject(hdc,hb);
      Ellipse(hdc,(long)(cp.x - ray),(long)(cp.y - ray),(long)(cp.x + ray),(long)(cp.y + ray));

      Ellipse(hdc,(long)(p1.x - 5),(long)(p1.y - 5),(long)(p1.x + 5),(long)(p1.y + 5));
      Ellipse(hdc,(long)(p2.x - 5),(long)(p2.y - 5),(long)(p2.x + 5),(long)(p2.y + 5));
      Ellipse(hdc,(long)(p3.x - 5),(long)(p3.y - 5),(long)(p3.x + 5),(long)(p3.y + 5));

      DeleteObject(hb);
      DeleteObject(hp);

      EndPaint(hwnd,&ps);
    }
    break;
    case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
      break;
    default:           /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}
Komentarze
photo
+1 # Michał12234 2011-12-15 16:39
nie chce sie skompilowac w microsoft visual studio 2010 ani w Dev-C++ 5.0.0.9
czym to otworzyć?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz