algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Hornera (pochodne) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 08 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

hornerp_d/Algorytm.pas:
//www.algorytm.org
//Tomasz Lubiński (c)2001
//Algorytmy numeryczne - Algorytm Hornera - obliczanie wartosci znormalizowanych pochodnych wielomianu

unit Algorytm;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ComCtrls, Grids, Buttons, Math;
type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  StringGrid1: TStringGrid;
  Label1: TLabel;
  BitBtn1: TBitBtn;
  BitBtn3: TBitBtn;
  Edit2: TEdit;
  Label2: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label3: TLabel;
  Edit3: TEdit;
  Label6: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Edit4: TEdit;
  procedure Edit1Change(Sender: TObject);
  procedure w_lewo(Sender: TObject);
  procedure w_prawo(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
   var CanSelect: Boolean);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
 n: Integer;
 prawo: Integer=1;
 X: Real;
 A,B,C: Array of real;

implementation

{$R *.DFM}

function wart(k:Integer):Real;  //wartość wielomianu
begin
if k=n then wart:=B[k] else wart:=wart(k+1)*x+B[k]
end;

function wspol(k:Integer):Real; //współczynniki wielmianu po podzieleniu
begin
if k=n then begin wspol:=B[k]; C[k-1]:=B[k]; end
else begin wspol:=wspol(k+1)*x+B[k]; if k>0 then C[k-1]:=wspol(k+1)*x+B[k]; end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.ColCount:=1;
StringGrid1.RowCount:=2;
Edit1Change(Form1);
end;

//Zrobienie siatki i ustawienie tablic dynamicznych
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
n:=StrToInt(Edit1.Text);
StringGrid1.ColCount:=n+1;
SetLength(A, n+1); //tablica ze współczynnikami wielomianu
SetLength(B, n+1);
SetLength(C, n+1);
for i:=0 to n+1 do StringGrid1.Cells[i,1]:='';
for i:=0 to n do StringGrid1.Cells[i,0]:='x^'+IntToStr(n-i);
end;

//Nawigacja
procedure TForm1.w_lewo(Sender: TObject);
begin
if prawo>0 then
 begin
 prawo:=prawo-1;
 StringGrid1.Col:=prawo;
 end;
end;
procedure TForm1.w_prawo(Sender: TObject);
begin
if prawo<n then
 begin
 prawo:=prawo+1;
 StringGrid1.Col:=prawo;
 end;
end;
procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol,
 ARow: Integer; var CanSelect: Boolean);
begin
 prawo:=ACol;
end;

//wpis
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
Val(Edit2.Text,A[n-prawo],i);
if i<>0 then ShowMessage('Blad podczas wpisu') Else StringGrid1.Cells[prawo,1]:=Edit2.Text;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var i,j,s: Integer;
begin
Val(Edit3.Text,x,i);
if i<>0 then begin ShowMessage('Źle wpisane x'); exit; end;
s:=StrToInt(Edit4.Text);
if (s<0) or (s>n) then begin ShowMessage('Źle wpisany stopien pochodnej'); exit; end;
for i:=0 to n do B[i]:=A[i];
for j:=1 to s do
 begin
 wspol(0);
 for i:=0 to n do B[i]:=C[i];
 end;
label6.caption:='Wartość pochodnej znormalizowanej '+IntToStr(s)+' stopnia wynosi: '+FloatToStr(wart(0));
end;
end.
Dodaj komentarz