algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Aproksymacja półtonowa, sygnał szumu - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 07 września 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

sin - Delphi/Unit1.pas:
//Tomasz Lubiński (C)2005 
//www.algorytm.org
//Modulowanie progu sygnalem szumu

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Image1: TImage;
  Label1: TLabel;
  Image2: TImage;
  Image3: TImage;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  UpDown1: TUpDown;
  GroupBox1: TGroupBox;
  Label7: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label8: TLabel;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  Edit4: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit5: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j,p,zakres: Integer;
  color: TColor;
  alfa, beta, A: Real;

begin
Randomize();
p := StrToInt(Form1.Edit1.Text);
alfa := StrToFloat(Form1.Edit2.Text);
beta := StrToFloat(Form1.Edit3.Text);
A := StrToFloat(Form1.Edit4.Text);
zakres := StrToInt(Form1.Edit5.Text);
//zwykle progowe
for j:=0 to 229 do
    for i:=0 to 247 do
        begin
        color := Form1.Image1.Canvas.Pixels[i,j];
        if (p>GetRValue(color)) then Form1.Image2.Canvas.Pixels[i,j] := clBlack
            else Form1.Image2.Canvas.Pixels[i,j] := clWhite;
        end;
//modulowanie progu sygnalem szumu
if RadioButton1.Checked then
    begin
        for j:=0 to 229 do
            for i:=0 to 247 do
            begin
                color := Form1.Image1.Canvas.Pixels[i,j];
                if ((p+A*sin(3.14*alfa*i/180)*sin(3.14*beta*j/180))>GetRValue(color)) then Form1.Image3.Canvas.Pixels[i,j] := clBlack
                    else Form1.Image3.Canvas.Pixels[i,j] := clWhite;
            end;
    end
else
    begin
        for j:=0 to 229 do
            for i:=0 to 247 do
            begin
                color := Form1.Image1.Canvas.Pixels[i,j];
                if ((p+random(2*zakres)-zakres)>GetRValue(color)) then Form1.Image3.Canvas.Pixels[i,j] := clBlack
                    else Form1.Image3.Canvas.Pixels[i,j] := clWhite;
            end;
    end;
end;
end.
Dodaj komentarz